Либертаниа - центар за современа политика

индивидуална слобода-слободен пазар-слободно општество

ПРОГРАМИ

Потенцирање на значењето на неформалната едукација преку организирање на предавања, тренинзи, обуки и школи, дискусии и форуми.

Следење на состојбите кои се поврзани со постулатите на нашата мисија, испитување на состојбите и нивно презентирање преку научни трудови и други научни публикации, policy papers, конференции и други научни собири. Исто така превод и промоција на книги и други публикации.

Учесниците на нашите настани и активности имаат можност да разменат идеи, да посочат проблеми и да дискутираат за нивно решавање од што се наметнува создавање на една отворена мрежа од слободоумни млади лидери кои понатаму ќе продолжат да ги промовираат ваквите идеи во своите средини.

НОВОСТИ

СОРАБОТНИЦИ