Анатомија на државата: Што државата не е
Извор: https://mises.org/library/anatomy-state-0

Анатомија на државата: Што државата не е

Глава I: Што државата не е Државата, скоро универзално се смета за институција на општествен сервис. Некои теоретичари ja уважуваат како апотеоза на општеството; други ја сметаат за добронамерна, но…

0 Comments

Кина и корона вирусот – слободниот проток на информации како услов за функционално општество

Постои некаква поетична иронија во марксистичката максима за повторувањето на Историјата. Црната Чума, епидемијата која во 14 век од Кина преку Патот на Свилата стигна до европскиот континент со италијанските…

0 Comments