Libertania - Center For Contemporary Politics

Individual Liberty and Free Society

Latest Post

Мисија

Нашата мисија е промоција на идеите за лична слобода, слободен пазар и слободно општество, преку понуда на образовни, истражувачки и можности за вмрежување на млади лица.

Визија

Нашата визија е да станеме препознатливо и релеванто здружение кое нуди образование и истражување на различни аспекти на концептите на лична слобода и слободно општество, како и можности за вмрежување со други релевантни меѓународни слободарски субјекти.

Цел

Нашата цел е постепена промена на сегашното во послободно општество, на мирољубив начин со помош на образование и создавање на слободарска заедница.

Идеја

Нашата идеа е слободно општество втемелено на мирољубива соработка, владеење на право, слободен пазар и ограничена и одговорна држава.

Партнери