Југославија и нејзиниот самоуправен економски систем

Mожноста за економска калкулација во социјалистичките економски системи и случајот на Југославија V дел: Југославија и нејзиниот самоуправен економски систем Иако во целото нејзино постоење Југославија била владеена од комунистичката…

0 Comments
Социјалистичка Америка?
Извор; http://static.wikia.nocookie.net/

Социјалистичка Америка?

Без оглед на неуспехот кој го претрпе во 20-от век, идејата за социјализмот е сеуште жива (се разбира во друга форма). Ако погледнеме на прогресивната левица која се наоѓа на…

0 Comments
Одговорот на Оскар Ланге за критиката на Мизес
извор: cdn.substack.com

Одговорот на Оскар Ланге за критиката на Мизес

Mожноста за економска калкулација во социјалистичките економски системи и случајот на Југославија III дел: Одговорот на Оскар Ланге за критиката на Мизес Во трудот „За економската теорија на социјализмот“ (Lange,…

0 Comments
Мизесовата критика на марксистичката економија – неможност за рационална алокација на ресурсите во планска економија
извор: cdn.substack.com

Мизесовата критика на марксистичката економија – неможност за рационална алокација на ресурсите во планска економија

СЕРИЈАЛ: Mожноста за економска калкулација во социјалистичките економски системи и случајот на Југославија II дел: Мизесовата критика на марксистичката економија – неможност за рационална алокација на ресурсите во планска економија Мизес…

0 Comments
Прудон и слободарскиот социјализам – Оксиморон или доследност?
Извор: www.thibaultisabel.com

Прудон и слободарскиот социјализам – Оксиморон или доследност?

Што e слободарски социјализам или либертаријански социјализам, дали е оксиморон на две спротивставени идеолошки тенденции, или пак доследен концепт, во кој истите се надополнуваат? Значаен обид за одговор на оваа…

0 Comments